Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12686, k. ú. Nové Mesto, na Gavlovičovej ulici v Bratislave 16.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe organizovanej správcom ,dátum konania dražby 21.12.2017o 10.00 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafarikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 16.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Fadlalla Johann, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mgr. Jana Hvizdová ,rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom – dodatočné povolenie, Koliba - Suchá č. 8 v Bratislave k. ú. Vinohrady 16.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe, dátum konania dražby 21.12.2017 o 09.00 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, so sídlom: Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica 16.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom Ďumbierska – zmena dokončenej stavby, Hrabový chodník č. 3 v Bratislave k. ú. Vinohrady 16.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks krovitého porastu rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chraťovej ulici v Bratislave 15.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady, vedenom na liste vlastníctva č. 1735 ako "záhrady“ 14.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 5 na prízemí bytového domu so súpisným č.269 na pozemku parc. č. 11564/1 v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej 8 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu, Česká 5, 7, 7A“ so súp. č. 3002, na pozemkoch parc. č. 11344/5 a 11344/6 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 919/2017/UKSP/POBA-UR-13, "Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie", k. ú. Nové Mesto 14.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom „ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu, súpisné č. 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 - vchod č. 63 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA BD Odborárska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Slanec – Rýnska ulica v Bratislave k. ú. Vinohrady 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia školstva 14.11.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vstavba bytov do podkrovia, bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA Odborárska, Nobelova ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ivan Draho,rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.11.2017 14.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samospráva



Vytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore