Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„ Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady 26.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby “BA- Nové Mesto, Vidlicova, NNK“ v lokalite ulíc Vidlicova a Cesta na Kamzík v Bratislave 22.06.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné stavebné povolenie na individuálnu rekreáciu: „Novostavba chaty“, na ul. Na Vtáčniku v Bratislave, na pozemku parc.č. 18052/137 v katastrálnom území Vinohrady 22.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania - zmena v užívaní nebyt. priestoru 1-06 na 1.p. BD so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej 9/A 22.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba „BA – OKS - Nové Mesto, Cesta mládeže, TS, NNK“ v objektovej skladbe: SO 01 - NN káblové vedenie a PS 01 - Výmena NN rozvádzača v TS, na ulici Cesta mládeže v Bratislave 22.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a obnova bytového domu na Nám. Biely kríž 2,4,,6 v Bratislave na pozemku parc. č. 13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. Biely kríž 2,4,6 v Bratislave 21.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „1344 BR Bratislava – Legionárska“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 3538 na Legionárskej ulici č. 23, na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„4 byty – vstavba a nadstavba bytového domu“, súpisné č. 10644, na pozemkoch parc. č. 11269 a 11263/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na Kalinčiakovej ul. č. 13 v Bratislave 19.06.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 21 a v byte č. 22 na 5.poschodí bytového domu so súpisným č.1619 na pozemku parc. č. 11779/5-7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej 54 v Bratislave 16.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu - prešetrenie podnetu „vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Družstevnej ul. č. 4,6,8“ 16.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v spoločných priestoroch bytového domu, Námestie Biely Kríž, 2-4-6 na pozemku parc. č. 13173/2 reg. „C“ v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto v Bratislave 15.06.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13634/1, 13634/2, 13635/3 v katastrálnom území Nové Mesto 15.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavby – doplnenie telekomunikačného zariadenia – oznámenie „Inštalácia MW rádiového spoja f. Orange Slovensko, a.s. pre pripojenie objektu f. Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. – MW_8550BR“ 15.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Časť stavby bytového domu na Nobelovej ul. č. 8 v Bratislave so súp. číslom 1291 na pozemku parc. č. 13442/1 v katastrálnom území Nové Mesto z nebytového priestoru 02/1 na byt 13.06.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby: „Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“ 07.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a určenie ústneho pojednávania - návrh na povolenie zmeny v užívaní nebytového priestoru na Bajkalskej ul. 5/C, na pozemku parc. č. 15123/182 v katastrálnom území Nové Mesto, na byt 06.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1 katastrálnom území Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 06.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA - Nové Mesto, Kutuzovova, VNK,TS, NNK“ Miesto stavby: na pozemkoch parc. číslo 11603/2, 11603/19, 11603/18, 11603/17, 11603/07, 11694, 219585/1 a 21969/1 katastrálne územie Nové Mesto 06.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 429/2017/UKSP/HROD-19 zo dňa 13.3.2017 - obnova bytového domu na ulici Čsl. Parašutistov 13,15,17,19 05.06.2017 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dva rodinné domy“ na Gavlovičovej ul. č. 2, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové Mesto 01.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore