Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy

Vedúci oddelenia

Mgr. Tibor Csomor
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 125, 0907 977 158, 02/49 253 177
e-mail: tibor.csomor@banm.sk

 • riadi činnosť oddelenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia,
 • v prípade potreby vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,

Sekretariát

Miriam Šujanová
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        
 •  vedie agendu oddelenia

Ing. Zuzana Miškovská
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 02/44 459 031, 905 387 039
e-mail: zuzana.miskovska@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu budovy miestneho úradu,
 • zabezpečuje zásobovanie úradu,
 • vedie flotilu SMV

Zuzana Kianičková
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 318, 02/44 258 427
e-mail: zuzana.kianickova@banm.sk

 • zabezpečuje prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov,
 • na základe žiadostí vlastníkov bytov vykonáva výmazy záložného práva súvisiacich s poskytnutými zľavami pri prevode bytov,
 • výmaz záložného práva k bytu
 • eviduje žiadosti o pridelenie bytu, predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania, pripravuje súhlas starostu k nájmu bytu, predĺženiu nájmu, bytu, výmene bytu a vedie celú bytovú agendu

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové mesto - úplné znenie

Milada Knirschová
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608, 02/44 258 426
e-mail: milada.knirschova@banm.sk

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255, 02/49 253 426
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov, upomína  neplatičov  a pripravuje  podklady  pre  právne  oddelenie  na  zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
 • úzko spolupracuje s hospodárskym finančným a  oddelením Miestneho úradu B-NM
 • spolupracuje so správcovskými firmami

Informácie: 
- byty vo vlastníctve obce
- nebytové priestory vo vlastníctve obce
- samostatne stojace budovy vo vlastníctve obce
- ochranné stavby COO vo vlastníctve obce

Obecné byty a nebytové priestory

Mgr. Bronislava Petríková
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/ 49 253 135
e-mail: bronislava.petrikova@banm.sk

 • odborný pracovník – právnik na oddelení, 
 • zabezpečovanie agendy správy obecného majetku,
 • príprava analýz, návrhy na vysporiadanie,
 • agenda nájomných zmlúv, verejných obchodných súťaží,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • zastupovanie mestskej časti na súdnych konaniach, pred notármi, správnymi a inými orgánmi
Iveta Koczková
kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk
 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Martin Ješko
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327
mobil: 0907 703 967
e-mail: martin.jesko@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých  služieb, revízie a opravy vyhradených technických  zariadení, čistoty v budove ako aj jej okolí, údržbu chodníkov v lete a v zime

Radomila Hrubá
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 388, -147
e-mail: radomila.hruba@banm.sk

 • zabezpečuje správu registratúry, stará sa o uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a pravidelne ich vyraďuje po uplynutí lehoty uloženia

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

 • osvedčuje podpisy na listinách a fotokópie listín

Osvedčovanie podpisov a listín

Podateľňa a ústredňa

Tatiana Györődiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sktatiana.gyorodiova@banm.sk
Ing. Dagmar Štúrová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.skdagmar.sturova@banm.sk

 • vykonáva ústrednú spisovú službu miestneho úradu, prijíma a expeduje došlú a odoslanú poštu, 
 • zabezpečuje rozmnožovanie spisového materiálu pre potreby miestneho úradu

Iveta Szalaiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.sk

 • zabezpečuje telefonické spojenie klientov s jednotlivými pracovníkmi miestneho úradu, poskytuje informácie o e-mailových stránkach a telefónnych číslach

Vodiči

Roman Farský
Ronald Nagy

mobil: 0907 977 472
Milan Teššík
kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355

Dielňa

Miroslav Slezák
mobil: 0905 469 691
Luboš Vašš
mobil: 0907 703 965
Milan Mésároš
mobil: 
905 387 049

 • technik
 • údržbár

Vrátnici

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
Štefan Gemerský
Eva Jarombeková
Ing. Jozef Walter
Ján Lauko
Ľubomír Friala


Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Alfonz Filipovič
Dana Líšková

Otília Polanská
František Horník
Miroslav Cetl

Upratovačky

Ľubica Rybaničová - Junácka 1
Otília Polanská - Hálkova 11
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25

Technik

Bc. Andrej Horváth

Ako vybaviť:

Obecné byty a nebytové priestory
Osvedčovanie podpisov a listín
Rozkopávky
Parkovacie miesto
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore