Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Detské jasle

detské jasle
Čo vybavíte


Umiestnenie dieťaťa do detských jaslí. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má v správe jasle na Robotníckej ulici č. 11.
Do detských jaslí sa prijímajú len zdravé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov – výnimočne je možné pobyt dieťaťa predlžiť vo veku nad 3 roky do obdobia, keď dieťa bude umiestnené v materskej škole. Pre tento druh mimoriadneho riešenia je stanovená lehota do 30. 6. bežného roku.
Prevádzková kapacita Detských jaslí na Robotníckej ul. je stanovená maximálnym počtom 50 detí. Pobytu dieťaťa predchádza podanie žiadosti, ktoré rodič prerokuje s vedúcou detskou sestrou – tá podľa aktuálneho stavu informuje rodičov o termíne a podmienkach prijatia na pobyt v detských jasliach.
Dieťa rodičov alebo dieťa osamelej matky s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto má pri umiestňovaní do jaslí zásadne prednosť.

Viac informácií:

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11 v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 

Čo potrebujete
  • Evidenčný list dieťaťa v jasliach
  • Potvrdenie zamestnávateľa matky, otca dieťaťa o ich pracovnom pomere, prípadne štúdiu alebo evidencie na úrade práce
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý potvrdzuje odborný lekár (detský pediater)
Úhrada za pobyt dieťaťa  v zariadení:*
 
1. mesačný poplatok 280,- € pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (platba vopred),
2. mesačný poplatok 300,- € pre obyvateľov, ktorí majú trvale bydlisko mimo mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto (platba vopred),
3. počas adaptácie sa 5,- € denne odpočíta zo sumy 280,- €, alebo 300,- € v nasledujúcom mesiaci (maximálne 10 pracovných dní),
4. počas neprítomnostisa 8,- € denne odpočíta zo sumy 280,- €, alebo 300,- € v nasledujúcom mesiaci (choroba, dovolenka detí a pod.).
Výpočet úhrad za pobyt dieťaťa v zariadení vykonáva vedúci zariadenia najneskôr tretí pracovný deň v nasledujúcom mesiaci.
* potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na osobitný účet miestneho úradu, a to vopred do 3. dňa bežného mesiaca

Kedy vybavíte
Pondelok – Piatok: 6.30-17.00**
** prevádzkový čas detských jaslí

U koho vybavíte

Mgr. Alexander Tej – vedúci detských jaslí
adresa: Robotnícka 11, 831 03 Bratislava
telefón: 02/44 373 549, 02/45 529 408
e-mail: jasle@banm.sk


Vytvorené: 23.01.2012 13:48, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore